Δραστηριότητα άσκησης επιρροής σε θεσμικούς φορείς της πολιτείας(lobbying).

Υφιστάμενη κατάσταση

Οι εκπρόσωποι συμφερόντων συναντώνται με θεσμικούς φορείς της νομοθετικής ή εκτελεστικής εξουσίας προκειμένου να επηρεάσουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν πολιτικές. Στις συναντήσεις αυτές οι εκπρόσωποι των συμφερόντων προσπαθούν να προωθήσουν τα συμφέροντά των πελατών τους έναντι αμοιβής. Για χρόνια τα θέματα των συναντήσεων καθώς και οι ίδιες οι συναντήσεις ήταν άγνωστα και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αθέμιτη επιρροή και αθέμιτο ανταγωνισμό κατά τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών.

Περιγραφή Δέσμευσης

Η δράση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής και στη θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τις δραστηριότητες επιρροής στις πολιτικές αποφάσεις των θεσμικών φορέων, καθώς και στη δημιουργία ενός μητρώου διαφάνειας.
Το Μητρώο Διαφάνειας θα λειτουργεί ως ηλεκτρονική βάση δεδομένων και θα καταγράφει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επιρροής που ασκούν οι εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) με σκοπό να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων των θεσμικών φορέων. Στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων στο δημόσιο τομέα, καθώς οι πληροφορίες που καταχωρίζονται σε αυτό, είναι δημόσια προσβάσιμες στους πολίτες, οι οποίοι μπορούν να ενημερωθούν για τα πρόσωπα που ασκούν επιρροή, τον τρόπο, το χρόνο και το σκοπό, για τον οποίο επικοινωνούν με τους δημόσιους λειτουργούς.

Αρχές OGP

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

Για πρώτη φορά, η Ελλάδα θέσπισε τον νόμο 4829/2021 για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής. Ο νόμος απαγορεύει στα εν ενεργεία μέλη της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας και στους συζύγους τους να ενεργούν ως λομπίστες και ταυτόχρονα περιορίζει τα πρώην μέλη από την άσκηση συμβουλευτικών δραστηριοτήτων επιρροής για διάστημα 18 μηνών μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα. Επιπλέον, οι ΜΚΟ και οι επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να εγγραφούν ως λομπίστες.

Ο νόμος ορίζει επίσης ότι όλοι οι εκπρόσωποι συμφερόντων πρέπει να εγγράφονται στο Μητρώο Διαφάνειας, προκειμένου να μπορούν να επικοινωνούν με μέλη της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας στο πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής. Τόσο οι εκπρόσωποι συμφερόντων όσο και τα μέλη της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις των δραστηριοτήτων τους σε ετήσια βάση, η
οποίες είναι διαθέσιμες στο κοινό. Το Μητρώο Διαφάνειας πρόκειται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία έως το τέλος Νοεμβρίου 2022. Επιπλέον, καταρτίστηκε κώδικας δεοντολογίας προκειμένου να δεσμεύονται οι
εγγεγραμμένοι να λειτουργούν με ακεραιότητα, διαφάνεια και να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων και καθορίστηκε διαδικασία σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι συμφερόντων παραβιάζουν τις αρχές του κώδικα. Τέλος, η Εποπτεύουσα Αρχή σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ως άνω ψηφισθέντα νόμο δύναται να προβαίνει στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία.

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Η δράση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής και στη θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τις δραστηριότητες επιρροής στις πολιτικές αποφάσεις των θεσμικών φορέων, καθώς και στη δημιουργία ενός μητρώου διαφάνειας.
Το Μητρώο Διαφάνειας θα λειτουργεί ως ηλεκτρονική βάση δεδομένων και θα καταγράφει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επιρροής που ασκούν οι εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) με σκοπό να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων των θεσμικών φορέων. Στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων στο δημόσιο τομέα, καθώς οι πληροφορίες που καταχωρίζονται σε αυτό, είναι δημόσια προσβάσιμες στους πολίτες, οι οποίοι μπορούν να ενημερωθούν για τα πρόσωπα που ασκούν επιρροή, τον τρόπο, το χρόνο και το σκοπό, για τον οποίο επικοινωνούν με τους δημόσιους λειτουργούς.

Μητρώο Διαφάνειας

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/01/2023
  • Άρχισε
  • Σε εξέλιξη
  • Ακυρώθηκε
  • Ολοκληρώθηκε
  • Ανολοκλήρωτο

Καταγραφή δραστηριοτήτων επιρροής

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/05/2023
  • Άρχισε
  • Σε εξέλιξη
  • Ακυρώθηκε
  • Ολοκληρώθηκε
  • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *