Διάθεση συνόλων ανοικτών δεδομένων

Υφιστάμενη κατάσταση

Έως τον Ιανουάριο του 2020 όταν και συστάθηκε το Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οργανικές μονάδες που παρείχαν υπηρεσίες σε πολίτες τρίτων Χωρών στο τομέα της Διεθνούς/Προσωρινής Προστασίας και της Νόμιμης Μετανάστευσης είτε υπάγονταν σε αλλά Υπουργεία είτε λειτουργούσαν αυτοτελώς και κατά συνέπεια εξυπηρετούσαν τις επιχειρησιακές τους ανάγκες σε διακριτά ΠΣ.

Περιγραφή Δέσμευσης

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρέχει υπηρεσίες σε πολίτες τρίτων Χωρών στο τομέα της Διεθνούς/Προσωρινής Προστασίας και της Νόμιμης Μετανάστευσης μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ). Τα δεδομένα για όλες αυτές τις υπηρεσίες τηρούνται σε βάσεις δεδομένων και κατόπιν σχετικής επεξεργασίας τους, παράγεται πληθώρα δεικτών, μεγάλο μέρος των οποίων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.migration.gov.gr. Στόχος αποτελεί μέσω της ολοκλήρωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου και της κεντρικοποίησης των ΠΣ και των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων: a) τα επεξεργασμένα υφιστάμενα πρωτογενή δεδομένα να ανωνυμοποιηθούν και να αποτελέσουν τα νέα προς διάθεση, σύνολα δεδομένων. b) να αξιοποιηθούν νέα πρωτογενή δεδομένα τα οποία θα ανωνυμοποιηθούν και θα αποτελέσουν επιπλέον νέα σύνολα δεδομένων προς διάθεση c) να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των συνόλων δεδομένων που θα διατίθενται d) να αναβαθμιστούν οι ψηφιακές εφαρμογές και οι βάσεις δεδομένων καθώς και να παρασχεθούν προς διάθεση, νέα σύνολα δεδομένων e) να δημιουργηθούν νέα σύνολα δεδομένων, στατιστικών αναφορών και οπτικοποιήσεων δεδομένων f) Όλα τα υφιστάμενα δεδομένα που θα τεθούν προς διάθεση, καθώς και τα νέα σύνολα δεδομένων που θα δημιουργηθούν και θα τεθούν προς διάθεση να συνοδευτούν από αντίστοιχες αποφάσεις διάθεσης

Αρχές OGP

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήμα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Στατιστικών Αναλύσεων, Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ελληνική Αστυνομία, ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ΑΑΔΕ, ΔΟΜ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

κεντρική υποστήριξη, συντονισμός και εποπτεία της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των βάσεων δεδομένων, καθώς και των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου − ακριβής και λεπτομερής καταγραφή των πληροφοριακών δεδομένων που τηρούνται αρμοδίως από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, με σκοπό την αποφυγή και εξάλειψη πλεονασμών και επικαλύψεων, διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας αυτών και την ολοκλήρωσή τους σε επίπεδο φορέα − βέλτιστη αξιοποίηση των διοικητικών και άλλων πηγών δεδομένων, καθώς και των σύγχρονων τεχνολογιών για την ανάπτυξη, παραγωγή και παρουσίαση των στατιστικών − στατιστική επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων, ποιοτικός έλεγχος και προετοιμασία για τη διάχυση των αποτελεσμάτων (πινακοποίηση, εκθέσεις ποιότητας, μεταδεδομένα κ.ά.)

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρέχει υπηρεσίες σε πολίτες τρίτων Χωρών στο τομέα της Διεθνούς/Προσωρινής Προστασίας και της Νόμιμης Μετανάστευσης μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ). Τα δεδομένα για όλες αυτές τις υπηρεσίες τηρούνται σε βάσεις δεδομένων και κατόπιν σχετικής επεξεργασίας τους, παράγεται πληθώρα δεικτών, μεγάλο μέρος των οποίων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.migration.gov.gr. Στόχος αποτελεί μέσω της ολοκλήρωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου και της κεντρικοποίησης των ΠΣ και των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων: a) τα επεξεργασμένα υφιστάμενα πρωτογενή δεδομένα να ανωνυμοποιηθούν και να αποτελέσουν τα νέα προς διάθεση, σύνολα δεδομένων. b) να αξιοποιηθούν νέα πρωτογενή δεδομένα τα οποία θα ανωνυμοποιηθούν και θα αποτελέσουν επιπλέον νέα σύνολα δεδομένων προς διάθεση c) να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των συνόλων δεδομένων που θα διατίθενται d) να αναβαθμιστούν οι ψηφιακές εφαρμογές και οι βάσεις δεδομένων καθώς και να παρασχεθούν προς διάθεση, νέα σύνολα δεδομένων e) να δημιουργηθούν νέα σύνολα δεδομένων, στατιστικών αναφορών και οπτικοποιήσεων δεδομένων f) Όλα τα υφιστάμενα δεδομένα που θα τεθούν προς διάθεση, καθώς και τα νέα σύνολα δεδομένων που θα δημιουργηθούν και θα τεθούν προς διάθεση να συνοδευτούν από αντίστοιχες αποφάσεις διάθεσης

Ανωνυμοποίηση δεδομένων

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 30/06/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Δημιουργία νέων συνόλων Δεδομένων (datasets)

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Ένταξη νέων datasets

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Αποφάσεις διάθεσης νέων datasets

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Βελτίωση της ποιότητας των datasets

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών και βάσεων δεδομένων

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Δημιουργία επιπλέον νέων συνόλων δεδομένων (datasets)

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 30/06/2024
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Ένταξη επιπλέον νέων datasets

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2024
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Αποφάσεις διάθεσης επιπλέον νέων datasets

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2024
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *