Ανάπτυξη των τοπωνυμίων της χώρας

Υφιστάμενη κατάσταση

Η δράση αποσκοπεί στο να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος της έλλειψης ενός συνόλου δεδομένων για τα τοπωνύμια (γεωγραφικά ονόματα) της χώρας που να είναι δημόσιο και ελεύθερο για πάσαν χρήση. Μέχρι στιγμής, ένα παρόμοιο σύνολο υπάρχει και διατίθεται από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), πλην όμως αυτό, σε καμία περίπτωση, δεν καλύπτει το εύρος, τον πλήθος και τη γεωγραφική ακρίβεια του συνόλου που κατέχει αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Σημειωτέον, το σύνολο δεδομένων «Τοπωνύμια» (ή εναλλακτικά «Γεωγραφικές ονομασίες») αποτελεί βασικό συστατικό για τη γεωχωρική υποδομή μιας χώρας (από χαρτογραφικής, πολιτικής και πολιτιστικής πλευράς), συγκαταλέγεται, μάλιστα, ως βασική ανεξάρτητη θεματική ενότητα στην

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ –(INSPIRE) (Παράρτημα Ι), αποτελεί κύριο μέρος του πυρήνα κάθε Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ - NSDI) και, τέλος, απασχολεί συστηματικά μία διεθνή ομάδα ειδικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Η έλλειψη του εν λόγω συνόλου δεδομένων δημιουργεί προβλήματα σε ένα σχετικά ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, πολλές δημόσιες υπηρεσίες, σε διάφορα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας (κεντρική κυβέρνηση, αποκεντρωμένη διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση) χρειάζεται πολλές φορές να ανατρέξει σε τοπωνύμια για να εκτελέσει ένα έργο ή να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που έχει προκύψει (π.χ. αναφορά μίας πυρκαγιάς ή μίας πλημμύρας κλπ). Το αυτό ισχύει και για αντίστοιχες ανάγκες φορέων του ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εντοπισμό συμβάντων στο χώρο, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός του αστικού ιστού της χώρας, όπου δεν υπάρχουν ταχυδρομικές διευθύνσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ελληνική Πολιτεία χρειάζεται τα τοπωνύμια για να εφαρμόσει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τις μεταβιβάσεις ακινήτων (ιδίως οι μεσίτες) χρειάζονται τα τοπωνύμια για να μπορέσουν να προβούν σε συναλλαγές. Ο κατάλογος δε, των εφαρμογών που χρειάζονται τέτοιου είδους γεωγραφική πληροφορία είναι εξαιρετικά μακρύς και δεν περιορίζεται μόνο στα ανωτέρω ενδεικτικά παραδείγματα.

Το πρόβλημα, προφανώς, έχει εκφάνσεις σε ένα σημαντικό εύρος δραστηριοτήτων της καθημερινότητας. Συνεπώς, εμφανίζεται οπουδήποτε και οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη να γίνει γεωγραφικός προσδιορισμός της θέσης ενός φαινομένου ή ενός συμβάντος, σε μη αστικές, κατά κύριο λόγο, περιοχές. Η εμφάνιση του προβλήματος έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ή επαγγελματίες να προσδιορίσουν γεωγραφικά μία τοποθεσία που τους ενδιαφέρει με ακρίβεια και
φερεγγυότητα. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουν και κάποια ικανοποιητική εναλλακτική λύση και καταφεύγουν κυρίως στη χρήση λεκτικών περιγραφών που είναι όμως ασαφείς και ανακριβείς, κάτι που γίνεται αιτία να προκύψουν, ενδεχομένως, νέα, μεγαλύτερης κλίμακας προβλήματα (όπως γίνεται, για παράδειγμα, με τον εσφαλμένο γεωεντοπισμό ενός ακινήτου βάση λεκτικών περιγραφών της τοποθεσίας του).
Η μέγιστη αρνητική επίδραση συμβαίνει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ανάγκη για άμεσο γεω-εντοπισμό και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα των στοιχείων, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στην αναφορά μίας πυρκαγιάς, στην αναφορά ενός ατυχήματος ή, τέλος, στην κλήση μιάς υπηρεσίας άμεσης επέμβασης.
Το πρόβλημα υφίσταται από την σύσταση του Ελληνικού κράτους, αλλά έχει γίνει εντονότερο τα τελευταία χρόνια λόγω της εξάπλωσης των ψηφιακών τεχνολογιών (γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών – GIS) που επιτρέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών σε ψηφιακό γεωχωρικό περιβάλλον.
Η επίδραση της έλλειψης αυτής σε αυτούς που επηρεάζονται διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση και μπορεί να κυμαίνεται από μία απλή καθυστέρηση στη εκτέλεση μίας εργασίας (στις απλές περιπτώσεις), έως και την απώλεια ζωής ή περιουσίας (π.χ. αντιμετώπιση μιας φυσικής καταστροφής κλπ.) Πέραν τούτου, η έλλειψη και ευρεία αποδοχή ενός τέτοιου συνόλου δεδομένων αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για τη χώρα μας τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε πολιτιστικό (τα «τοπωνύμια», ιδιαίτερα αυτά που έχουν καταγραφεί στις βάσεις δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, εμπεριέχουν και μεταφέρουν έναν ανεκτίμητο πλούτο διαχρονικής πολιτιστικής κληρονομιάς που χαρακτηρίζει τη χώρα μας)

Περιγραφή Δέσμευσης

Ο σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία και ελεύθερη διάθεση ενός ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου με τα τοπωνύμια της χώρας, όπως αυτά προέκυψαν κατά τη διαδικασία της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου (κτηματογράφηση) βάσει των στοιχείων των δηλώσεων των ιδιοκτητών ακινήτων. Τα εν λόγω τοπωνύμια θα είναι γεωαναφερμένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87).

Αρχές OGP

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Ελληνικό Κτηματολόγιο, Υπουργείο Εσωτερικών, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. ή ΕΔΥΤΕ (GRNET), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

Με την προτεινόμενη πρωτοβουλία πρόκειται να δημιουργηθεί ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλα τα τοπωνύμια που έχουν δηλωθεί για τα ακίνητα στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Το εν λόγω σύνολο θα είναι ελεύθερο για χρήση και διάθεση, είτε ως έχει είτε, εφόσον διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι, και μέσω ενός κατάλληλου API. Το σύνολο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Εσωτερικών), τον κεντρικό πυρήνα πάνω στον οποίο θα μπορούσαν να στηριχθούν όλες οι μετέπειτα προσπάθειες για την τυποποίηση του περιεχομένου του και την κύρωσή του σε εθνικό επίπεδο. Η διαφορά της συγκεκριμένης πρότασης σε σχέση με άλλες έγκειται στο ότι, με τη δήλωση της ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθεί και να οργανωθεί σε μία ενιαία ψηφιακή βάση η συντριπτική πλειοψηφία των τοπωνυμίων των ακινήτων της χώρας . Το βασικότερο δε χαρακτηριστικό είναι ότι αυτά τα τοπωνύμια είναι καταγεγραμμενα όπως ακριβώς τα γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων (άρα απεικονίζουν σε μεγάλο βαθμό την υφιστάμενη κατάσταση) ή όπως ακριβώς αναγράφονται σε συμβόλαια. Επιπλέον (και το κυριότερο), τα εν λόγω τοπωνύμια είναι γεωαναφερμένα σε επίπεδο γεωτεμαχίου, κάτι που τους δίνει μεγάλο βαθμό γεωχωρικής ακρίβειας (της τάξεως των μερικών μέτρων). Με τέτοιου είδους ακρίβεια αυξάνεται δραστικά το εύρος των δυνητικών εφαρμογών που μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Η προσέγγιση που προτείνεται θα επιλύσει το πρόβλημα της έλλειψης γεωαναφερόμενων τοπωνυμίων στη χώρα μας και θα την βοηθήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εγχώρια και διεθνώς (π.χ. ικανοποίηση των απαιτήσεων της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ – INSPIRE). Η επίλυση, θα πρέπει να σημειωθεί, δεν θα είναι συνολική αφού εκτιμάται ότι υπάρχουν τοπωνύμια τα οποία δεν θα έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Επίσης, τα τοπωνύμια που έχουν καταγραφεί δεν τηρούν, κατ’ ανάγκην, κάποια αυστηρά πρωτόκολλα συστηματικότητας και ορθής αναγραφής (από ορθογραφική άποψη). Τέλος, δεν διασφαλίζεται ότι η βάση δεδομένων θα ενημερώνεται σε τακτική και συστηματική βάση (αν και τα τοπωνύμια δεν μεταβάλλονται δραστικά με την πάροδο του χρόνου). Αν και υπάρχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες αδυναμίες, εντούτοις εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να λύσει το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το ακριβές ποσοστό, πάντως, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με φερεγγυότητα γιατί δεν είναι γνωστός ο συνολικός αριθμός των τοπωνυμίων της χώρας.

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Ο σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία και ελεύθερη διάθεση ενός ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου με τα τοπωνύμια της χώρας, όπως αυτά προέκυψαν κατά τη διαδικασία της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου (κτηματογράφηση) βάσει των στοιχείων των δηλώσεων των ιδιοκτητών ακινήτων. Τα εν λόγω τοπωνύμια θα είναι γεωαναφερμένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87).

Δημιουργία dataset

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/12/2023
  • Άρχισε
  • Σε εξέλιξη
  • Ακυρώθηκε
  • Ολοκληρώθηκε
  • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *