Ανάπτυξη των διευθύνσεων της χώρας

Υφιστάμενη κατάσταση

Η δράση αποσκοπεί στο να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος της έλλειψης ενός συνόλου δεδομένων για τις ταχυδρομικές διευθύνσεις της χώρας που να είναι δημόσιο και ελεύθερο για πάσαν χρήση. Μέχρι στιγμής, ένα τέτοιο σύνολο δεν υπάρχει, τα δε υπάρχοντα σετ ταχυδρομικών διευθύνσεων ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και δεν διατίθενται ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο για να καλύψει τις ανάγκες του ως προς αυτό το θέμα. Σημειωτέον, το σύνολο δεδομένων «Ταχυδρομικές διευθύνσεις» αποτελεί βασικό συστατικό για τη γεωχωρική υποδομή μιας χώρας, συγκαταλέγεται, μάλιστα, ως βασική ανεξάρτητη θεματική ενότητα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ –(INSPIRE) (Παράρτημα Ι) και, γενικά, αποτελεί κύριο μέρος του πυρήνα κάθε Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ - NSDI).
Η έλλειψη του εν λόγω συνόλου δεδομένων δημιουργεί προβλήματα σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, όλες σχεδόν οι δημόσιες υπηρεσίες, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρική κυβέρνηση, αποκεντρωμένη διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση) δεν μπορεί να ανατρέξει και να χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της ένα τέτοιο σετ δεδομένων (π.χ. να γεωαναφέρει με την απαιτούμενη ακρίβεια τα σημεία αναφοράς που σχετίζονται με την υλοποίηση προγραμμάτων όπως «Οι νταντάδες της γειτονιάς»). Το αυτό ισχύει για πλείστες όσες αντίστοιχες ανάγκες εταιριών του ιδιωτικού τομέα που χρειάζεται να εντοπίσουν τοποθεσίες στον αστικό κυρίως χώρο για να εξυπηρετήσουν τις λειτουργίες τους και τους πελάτες τους. Ακόμα και οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Eurostat) χρειάζεται τέτοιου είδους πληροφορία για τις ανάγκες τους, πλην όμως δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν τέτοιου είδους πληροφορία για τη χώρα μας (έχει γίνει αίτημα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο να χορηγήσει τα δικά του τα στοιχεία).
Το πρόβλημα, προφανώς, έχει εκφάνσεις σε ένα πολύ μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων της καθημερινότητας. Συνεπώς, εμφανίζεται οπουδήποτε και οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη για αναφορά, μέσω ταχυδρομικής διεύθυνσης σε μία, αστική ως επί το πλείστον, τοποθεσία, η δε εμφάνισή του δημιουργεί προσκόμματα στην κάλυψη των αναγκών.
Η εμφάνιση του προβλήματος έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να γεωαναφέρουν την πληροφορία που έχουν άμεσα και γρήγορα. Σε αυτή την περίπτωση καταφεύγουν σε εναλλακτικές πηγές κάνοντας είτε γεωαναφορά μία προς μία περίπτωση είτε αγοράζοντας τις σχετικές υπηρεσίες, αν είναι διαθέσιμες.
Η μέγιστη αρνητική επίδραση συμβαίνει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ανάγκη για άμεση γεωαναφορά και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα των στοιχείων. Το πρόβλημα είναι εντονότερο σε υπηρεσίες του δημοσίου οι οποίες, λόγω των διαδικασιών που είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν, δεν μπορούν να έχουν άμεσα πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές που, ενδεχομένως, να παρέχουν πρόσβαση στη σχετική πληροφορία (αν υπάρχει) επί αμοιβή.
Το πρόβλημα υφίσταται από την σύσταση του Ελληνικού κράτους, αλλά έχει γίνει εντονότερο τα τελευταία χρόνια λόγω της εξάπλωσης των ψηφιακών τεχνολογιών (γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών – GIS, ) και των τεχνολογιών γεωεντοπισμού (αυτόματος εντοπισμός θέσης μέσω ταχυδρομικής διεύθυνσης – address matching).
Η επίδραση της έλλειψης αυτής σε αυτούς που επηρεάζονται διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση και μπορεί να κυμαίνεται από μία απλή καθυστέρηση στη εκτέλεση μίας εργασίας στις απλές περιπτώσεις, έως και την ακύρωση κάποιου έργου σε πιο σύνθετες περιπτώσεις (π.χ. αντιμετώπιση φυσικών κατασταστροφων, αντιμετώπιση επιδημιών, παροχή υπηρεσιών σε γεωγραφικά κατανεμημένο πληθυσμό κλπ.).

Περιγραφή Δέσμευσης

Ο σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία και ελεύθερη διάθεση ενός ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου με τις γεωαναφερμένες ταχυδρομικές διευθύνσεις της χώρας με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στην κτηματογράφηση ή άλλες πηγές του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Αρχές OGP

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Ελληνικό Κτηματολόγιο, Υπουργείο Εσωτερικών, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. ή ΕΔΥΤΕ (GRNET), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

Με την προτεινόμενη πρωτοβουλία θα δημιουργηθεί ένα σύνολο γεωχωρικών δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί για τα ακίνητα στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Το εν λόγω σύνολο θα είναι ελεύθερο για χρήση και διάθεση, είτε ως έχει είτε, εφόσον διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι, και μέσω ενός κατάλληλου API. Το σύνολο αυτό δε, θα μπορούσε να αποτελέσει σε, πρώτο χρόνο, μία προσωρινή λύση για το πρόβλημα της ανυπαρξίας ψηφιακού συνόλου δεδομένων με τις ταχυδρομικές διευθύνσεις, και, σε δεύτερο χρόνο με τη συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών (Υπουργείο Εσωτερικών), τον κεντρικό πυρήνα πάνω στον οποίο θα μπορούσαν να στηριχθούν όλες οι μετέπειτα προσπάθειες για την τυποποίηση του περιεχομένου του και την εγκατάσταση μηχανισμού διαρκούς τήρησης και επικαιροποίησής του.
Τέλος, το συγκεκριμένο σετ δεδομένων, μετά την τυποποίησή του και εγκαθίδρυσή του θα μπορούσε να αποτελέσει έναν βασικό πυλώνα διαλειτουργικότητας (interoperability) για δεδομένα και διεργασίες που είναι γεωχωρικά συσχετισμένα: η ταχυδρομική διεύθυνση είναι άρρηκτα συνυφασμένη με ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα δεδομένων τόσο του δημόσιο όσο και του ιδιωτικού τομέα και η δυνατότητα αυτοματοποιημένης γεωαναφοράς αυτών ανοίγει πλατιούς ορίζοντες στην ανάπτυξη εφαρμογών και χρήση.
Η διαφορά της συγκεκριμένης πρότασης από τις προηγούμενες έγκειται στο γεγονός ότι, με τη δήλωση της ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, έχει συγκεντρωθεί και οργανωθεί σε ενιαία ψηφιακή βάση η συντριπτική πλειοψηφία των ταχυδρομικών διευθύνσεων των ακινήτων της χώρας (όπου αυτές οι διευθύνσεις υπάρχουν). Το βασικότερο δε χαρακτηριστικό είναι ότι αυτές οι διευθύνσεις είναι όπως ακριβώς τις γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων (άρα απεικονίζουν σε μεγάλο βαθμό την υφιστάμενη κατάσταση) και, επιπλέον, είναι γεωαναφερμένες σε επίπεδο γεωτεμαχίου, κάτι που τους δίνει μεγάλο βαθμό γεωχωρικής ακρίβειας (της τάξεως των μερικών μέτρων). Με τέτοιου είδους ακρίβεια αυξάνεται δραστικά το εύρος των δυνητικών εφαρμογών που μπορούν να τις αξιοποιήσουν (π.χ. delivery με φυσική μετάβαση ή ακόμα, δυνητικά, και με drone).

Η προσέγγιση που προτείνεται θα επιλύσει το πρόβλημα της έλλειψης γεωαναφερμένων ταχυδρομικών διευθύνσεων με το να καταρτίσει και να θέσει σε ανοικτή χρήση από τους ενδιαφερόμενους του συνόλου των δεδομένων των ταχυδρομικών διευθύνσεων που είτε έχουν συλλεχθεί για τα ακίνητα κατά τη φάση της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου είτε έχουν καταχωριστεί και τηρούνται στη βάση δεδομένων κατά τη φάση της λειτουργίας αυτού.

Η επίλυση δεν θα είναι συνολική αφού εκτιμάται ότι υπάρχουν ακίνητα για τα οποία δεν έχει καταχωριστεί καμία διεύθυνση, αν και υπάρχει στο πεδίο. Επίσης, οι διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί και καταχωριστεί στο κτηματολόγιο δεν τηρούν, κατ’ ανάγκην, κάποια αυστηρά πρωτόκολλα συστηματικότητας και ορθής αναγραφής (από ορθογραφική άποψη). Τέλος, δεν διασφαλίζεται ότι ενημερώνεται η βάση δεδομένων με επιγενόμενες μεταβολές σε ονόματα και αριθμούς διευθύνσεων (αν και τα ονόματα και οι αριθμοί των διευθύνσεων δεν μεταβάλλονται δραστικά με την πάροδο του χρόνου).
Αν και υπάρχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες αδυναμίες, εντούτοις εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να λύσει το πρόβλημα, για τις αστικές περιοχές και εκεί που υπάρχουν διευθύνσεις, σε ποσοστό της τάξεως του 80% ή και περισσότερο. Βεβαίως, εκεί που δεν υπάρχουν διευθύνσεις είτε είναι αστικές περιοχές είτε μη αστικές, η προσέγγιση δεν μπορεί να κάνει κάτι (ούτε οποιαδήποτε άλλη αυτή τη στιγμή). Το ακριβές ποσοστό δεν μπορεί να εκτιμηθεί παρεμπιπτόντως γιατί δεν υπάρχει κάποια σχετική μελέτη που να συσχετίζει την πληρότητα των καταγραφών των διευθύνσεων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και αυτών που συναντά κανείς στο πεδίο

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

Ο σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία και ελεύθερη διάθεση ενός ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου με τις γεωαναφερμένες ταχυδρομικές διευθύνσεις της χώρας με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στην κτηματογράφηση ή άλλες πηγές του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Δημιουργία dataset

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 29/12/2023
  • Άρχισε
  • Σε εξέλιξη
  • Ακυρώθηκε
  • Ολοκληρώθηκε
  • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *