Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής (e-peitharxika) για την παρακολούθηση της εξέλιξης πειθαρχικών υποθέσεων και παραγωγή στατιστικών αναφορών

Υφιστάμενη κατάσταση

Τόσο η ΕΑΔ όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών στερούνται άμεσης και ακριβούς πληροφορίας για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων, ειδικότερα δε για το πλήθος αυτών, τον χρόνο που εκκρεμούν κ.α. Επιπλέον η ΕΑΔ δεν γνωρίζει την εξέλιξη/κατάληξη πειθαρχικής δίωξης η οποία κινήθηκε βάσει σχετικής πρότασης που περιλαμβανόταν σε Έκθεση Ελέγχου ούτε τον αριθμό των εκκρεμών ενστάσεών της. Άμεση συνέπεια των ανωτέρω αποτελεί η δυσκολία εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και συνακόλουθα η αδυναμία αποτελεσματικής άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας από την ΕΑΔ.
Το δε Υπουργείο Εσωτερικών μη έχοντας τη δυνατότητα να αντλήσει αξιόπιστα στοιχεία, δυσκολεύεται να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη βελτίωση του σχετικού νομικού πλαισίου απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης.

Περιγραφή Δέσμευσης

H εφαρμογή e-peitharxika, θα παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας και παρακολούθησης της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων από το στάδιο της διερεύνησης (Προκαταρκτικές Εξετάσεις, Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις) όσο και της διαδικασίας ενώπιον των μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων (Διοικητικά Συμβούλια και Πειθαρχικά Συμβούλια), , σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, από την έναρξη της πειθαρχικής δίωξης έως την έκδοση της τελικής απόφασης και την εκτέλεσή της. Η ηλεκτρονική εφαρμογή αναπτύσσεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα) και η διαχείρισή της γίνεται από την Ε.Α.Δ.
Η υλοποίηση της εν λόγω εφαρμογής εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ε.Α.Δ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις επιχειρησιακές λειτουργίες της.

Αρχές OGP

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στόχος

Προτείνεται η δημιουργία μια ηλεκτρονικής εφαρμογής όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του ν. 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» μέσω της οποίας θα παρέχεται πλέον η δυνατότητα εποπτείας και παρακολούθησης της πορείας της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και της έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον των μονομελών πειθαρχικών οργάνων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων, σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, από την έναρξη της πειθαρχικής δίωξης (όταν ένας υπάλληλος καλείται είτε σε απολογία είτε παραπέμπεται σε πειθαρχικό συμβούλιο) έως την έκδοση της τελικής απόφασης και την εκτέλεσή της συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών και των ένορκων διοικητικών εξετάσεων.

Αναλυτικά, η ηλεκτρονική εφαρμογή e-peitharxika περιλαμβάνει πέντε (5) υποσυστήματα στα οποία καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη συστηματική και άμεση παρακολούθηση της εξέλιξης των:

διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης
διαδικασιών ένορκης διοικητικής εξέτασης
πειθαρχικών διαδικασιών ενώπιον μονομελών οργάνων και Διοικητικών Συμβουλίων
πειθαρχικών διαδικασιών Πειθαρχικών Συμβουλίων (Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων) πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων (αίτηση ακύρωσης ή η προσφυγή).

Η εφαρμογή e-peitharxika επιφέρει μία σειρά από καινοτομίες:
Συστηματική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από ένα μοναδικό σημείο της πειθαρχικής διαδικασίας και έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον μονομελών πειθαρχικών οργάνων και πειθαρχικών συμβουλίων σε όλα τα στάδια

Εξασφάλιση πλήρους και ομοιόμορφης εφαρμογής του πειθαρχικού δικαίου από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και συμβούλια

Διασύνδεση με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου

Δυνατότητα εξαγωγής και ανάλυσης δεδομένων (Data Analysis και Data Mining) και διασταύρωσης στοιχείων σε πραγματικό χρόνο για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων

Εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων για την πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου στο πλαίσιο της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας

Δυνατότητα ανάληψης νομοθετικών ή άλλων πρωτοβουλιών ανασχεδιασμού της πειθαρχικής διαδικασίας με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση :

H εφαρμογή e-peitharxika, θα παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας και παρακολούθησης της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων από το στάδιο της διερεύνησης (Προκαταρκτικές Εξετάσεις, Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις) όσο και της διαδικασίας ενώπιον των μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων (Διοικητικά Συμβούλια και Πειθαρχικά Συμβούλια), , σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, από την έναρξη της πειθαρχικής δίωξης έως την έκδοση της τελικής απόφασης και την εκτέλεσή της. Η ηλεκτρονική εφαρμογή αναπτύσσεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα) και η διαχείρισή της γίνεται από την Ε.Α.Δ.
Η υλοποίηση της εν λόγω εφαρμογής εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ε.Α.Δ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις επιχειρησιακές λειτουργίες της.

Έκδοση Β’ εγκυκλίου

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/01/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Έναρξη Β’ φάσης λειτουργίας της εφαρμογής

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 31/01/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο

Καταχώριση ικανού όγκου δεδομένων

Ημερομηνία εκκίνησης 2/01/2023
Καταληκτική ημερομηνία 28/02/2023
 • Άρχισε
 • Σε εξέλιξη
 • Ακυρώθηκε
 • Ολοκληρώθηκε
 • Ανολοκλήρωτο
Ορόσημα

Πρόσθετες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *