Πρόσκληση συνεργατικού σχεδιασμού του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ανοικτής Διακυβέρνησης

Δημοσίευση:
Τελευταία αλλαγή:

Η περίοδος ανοικτής διαβούλευσης, υποβολής σχολίων και προτάσεων ολοκληρώθηκε την 30/11/2022.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και το focus group για την συνεργατική κατάρτιση του επερχόμενου 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ανοικτής Διακυβέρνησης 2023-2025 καλούν κάθε ενδιαφερόμενο, από τον δημόσιο τομέα, την κοινωνία των πολιτών, την επιχειρηματική κοινότητα και ερευνητικούς φορείς, να πάρει ενεργά μέρος στη διαδικασία συνεργατικής δημιουργίας του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ανοικτής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα

To focus group προετοίμασε την παρακάτω λίστα θεματικών ενοτήτων και ειδικότερων ζητημάτων. Η λίστα αυτή μπορεί να εμπλουτιστεί με τις δικές σας προτάσεις προκειμένου να καταλήξει σε δεσμεύσεις που θα συμπεριληφθούν στο 5ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ανοικτής Διακυβέρνησης. Η παρακάτω λίστα διαμορφώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με το focus group λαμβάνοντας υπόψη αρχικές προτάσεις των μελών του, προσκλήσεις του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών προς πιθανούς εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης και τις προτάσεις δεσμεύσεων από δημόσιους φορείς, με σεβασμό στις αρχές της διακήρυξης της OGP

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας στις αντίστοιχες θεματικές υποομάδες εργασίας και να συμβάλλετε με συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις στη διαμόρφωση και, κυρίως, την υλοποίηση των δεσμεύσεων του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ανοικτής Διακυβέρνησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες και το πρότυπο δημιουργίας δεσμεύσεων της OGP για να προτείνετε συναφείς δεσμεύσεις με ουσιαστικά δυνητικά αποτελέσματα. Το διαμορφωθέν 5ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση την 1η Δεκεμβρίου 2022 και ως εκ τούτου παρακαλείσθε για την έγκαιρη υποβολή των προτάσεών σας ώστε να αξιολογηθούν και να σχεδιαστούν συνεργατικά.

Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, του συμμετοχικού σχεδιασμού και υλοποίησης, της ουσιαστικής επίδρασης στις λειτουργίες του δημοσίου, της καθημερινότητας των πολιτών, της λειτουργίας των επιχειρήσεων και της προώθησης του ερευνητικού έργου, καθώς και του ισχύοντος Εθνικού και Κοινοτικού θεσμικού πλαισίου αλλά και σχετικών κατευθύνσεων διεθνών οργανισμών και φορέων, προτείνεται μια σειρά κριτηρίων τα οποία οι φορείς καλούνται να λάβουν υπόψη τους κατά τη σύνταξη και κατάθεση πιθανών προτάσεων δέσμευσης, είτε αν αφορούν σε διεύρυνση των ήδη καταγεγραμμένων προς επιλογή προτάσεων από τους αυτο-δεσμευόμενους φορείς είτε αν βρίσκονται πέρα εκείνων που ήδη έχουν καταγραφεί.

Σημαντικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση των προτάσεων αναφορικά με την ένταξη τους στο σχέδιο δράσης είναι τα παρακάτω:

 1. αν υπάρχει συμβατότητα με τις αξίες και τα πεδία ενδιαφέροντος του OGP
 2. ποιο πρόβλημα προσπαθεί να επιλύσει / ποια ευκαιρία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί
 3. αν υπάρχουν διαθέσιμοι οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι (χρηματοδότηση, επιχορήγηση, κλπ.)
 4. αν η δέσμευση μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στο χρονικό πλαίσιο του 5ου ΕΣΔ και με ποια πιθανά ορόσημα
 5. αν απαιτείται θεσμική παρέμβαση ή αν το θεσμικό πλαίσιο ήδη καλύπτει την πρόταση
 6. αν προβλέπεται από οδηγίες ή/και κατευθύνσεις διεθνούς φορέα στον οποίο η χώρα μας είναι επίσημο μέλος (πχ. ΟΟΣΑ, ΕΕ, UN, OGP), λαμβάνοντας εξίσου υπόψη πιθανούς περιορισμούς (λχ. μπορεί να προτείνεται από ΟΟΣΑ αλλά να περιορίζεται από ΕΕ-GDPR)
 7. ποιο και πόσο εκτιμάται να είναι το όφελος στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και άλλο τομέα
 8. ποιους/πόσους αναμένεται να ωφελήσει
 9. αν υλοποιείται συνεργατικά με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός (1) φορέα της ΚτΠ και ενός (1) εταίρου από τον επιχειρηματικό ή/και ακαδημαϊκό τομέα σύμφωνα με το πρότυπο της «τετραπλής έλικας» για την κοινωνική καινοτομία
 10. αν η υλοποίηση της δέσμευσης εξαρτάται από άλλες δράσεις ή πρωτοβουλίες τις οποίες ο/οι φορέας/είς υλοποίησης δεν ελέγχει/ουν
 11. αν υπάρχει σύνδεση ή επικάλυψη με άλλες σχετικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματιστεί
 12. αν τα αποτελέσματα της δέσμευσης αντιστοιχούν σε μια από τις προτεινόμενες θεματικές ή σε κάποια άλλη